Stadsfysikus Carl Magne Rønnevig

Gjennom sitt lange liv gjorde Carl Magne Rønnevig (1874-1970) en stor innsats for Haugesund kommune både som engasjert  politiker, formann i museet og lege/stadsfysikus. Han var en éner i sin samtid, men merkelig nok er han ikke beæret med et gatenavn oppkalt etter seg. Det hadde han fortjent. Det er ikke for sent.

C. Magne Rønnevig_nytt

Carl Magne Rønnevig ble født i Haugesund den 29. oktober 1874 som sønn av skipsreder Knud Hansen Rønnevig og hustru Karen Margrethe Magnesen. Etter å ha tatt Middelskolen i Haugesund, dro Rønnevig til Kongsgaard skole i Stavanger hvor han tok eksamen artium i 1892. Han tok medisinsk embetseksamen i 1900 og var vernepliktig løytnant i saniteten samme år. Samme år giftet han seg med student Signe Wilhelmine Jensen fra Kristiania. Som en liten kuriositet kan det nevnes at herr Rønnevig aldri glemte ekteparets bryllupsdag, ettersom de giftet de seg på hans fødselsdag.

Ekteparet Rønnevig kom til Haugesund i 1901 hvor han etablerte seg som privatpraktiserende lege. I 1903 var han kandidat ved Rikshospitalets kirurgiske avdeling. Rønnevig engasjerte seg strekt i kampen mot ”den hvite pest” – tuberkulosen. I 1906 ble han formann i Haugesund tuberuloseforening. Denne foreningen ble samme år til Haugesund Sanitetsforening, som sørget for at det ble samlet inn midler til byggingen av ”Førre Pleiehjem for tuberuløse”. Rønnevig var lege ved Førre Pleiehjem fra de åpnet i 1909. Han foretok flere studiereiser både i Norge og utlandet for å studere tuberkulosen.

I 1921 ble Rønnevig stadsfysikus, det vil si sjef for helseetaten i Haugesund. Denne stillingen hadde han frem til 1946. (Han ble avsatt av de tyske myndighetene i 1942, men ble gjeninnsatt som stadsfysikus etter krigen) Det kan også nevnes at Rønnevig arbeidet mye for å hjelpe folk med psykiske lidelser og han var formann i byggekomiteen for Hemmingstad sinnsykehjem som sto ferdig i 1927. Han var også formann i byggekomiteen for Haugesund sykehus og var medlem av styret i Haugesund sykehus fra 1913 til 1946.

Stadsfysikus Rønnevig var en engasjert samfunnsborger. Han kom tidlig med i politikken og ble valgt inn i bystyret da han var 31 år. Den gang ble 31 år ansett å være ung alder i politisk sammenheng. Det kan for øvrig nevnes at Rønnevig var blant lokale forkjempere for kvinners rett til å stemme ved valg. Rønnevig satt ni perioder i bystyret (1905-1919 og 1926-1937) hvor han representerte Venstre. I fire av periodene (1911-1913, 1917-1919 og 1929-1934) satt han også i formannskapet. I 1911 var han byens ordfører og i 1913 byens varaordfører. For årene 1913-1915 og 1928-1930 var han varamann til Stortinget. For årene 1931-1933 var han fast representant på Stortinget for Venstre.

Som politiker var Rønnevig opptatt av mange saker. Den saken som opptok han mest var kommunikasjon, det vil si bedre veiforbindelser mellom by og land. I 1905 tok han initiativ til dannelsen av Haugesund permanente kommunikasjonskomité (senere Haugesund kommunale samferdselsnemd). Rønnevig ønsket ikke bare å bygge veier. Han mente også at det burde bygges jernbane mellom Haugesund og Odda. Han ble kalt for ”Oddabanens far”, og i 1923 besluttet stortinget at banen skulle bygges. Dessverre ble det aldri noen jernbane mellom Haugesund og Odda.

Rønnevig hadde mange interesser. Da speiderbevegelsen etablerte seg i Haugesund i 1911, var han den første troppsføreren. Rønnevig var også svært interessert i lokalhistorie. Han var derfor en av initiativtakerne til dannelsen av Museums- og historielaget for Haugesund og bygdene i 1925 og opprettelsen av Haugesund Museum i 1932. Rønnevig var formann i Museums- og historielaget fra 1925 til 1952. Da han gikk av som formann, ble han museumslagets første æresmedlem.

Det kan også nevnes at Rønnevig tok sin kristne tro svært alvorlig, og i 1938 gikk han inn i den såkalte Oxford-begelsen. Dette var en frikirkelig menighet som hadde stor oppslutning også i Haugesund.

I 1951 ble Carl Magne Rønnevig tildelt borgerdådsmedaljen i sølv for sin samfunnsgavlige innsats. Denne utmerkelsen var det bare 15 kvinner og menn i Norge som til da hadde oppnådd. I 1957 ble han tildelt Haugesund kommunes ærestegn, ”De fykende måker” for sitt oppofrende arbeid for Haugesund gjennom en mannsalder.

Ekteparet Rønnevig flyttet fra Haugesund i 1954 for å bo hos sin datter. Carl Magne Rønnevig døde på Årnes i Ringerike den 2. mars 1970 i en alder av 95 år.